توجه به اهمیت پاکسازی و آماده سازی واحدهای مرغداری پس از پایان هر دوره ضروری می باشد. بعد از پایان پرورش در روش بستر و یا هر چند روز یک بار در سیستم قفس کود باید به روش های دستی یا مکانیزه از سالن خارج شود و در زمینی خارج از مرغداری و در فضای سرپوشیده روی هم دپو گردد و یا در گودالی سیمانی ذخیره شود. هفته های ابتدایی زندگی جوجه ها، زمان بحرانی از زندگی آنها است که نقش بسزایی در عملکرد نهایی گله خواهد داشت. در زمان جوجه ریزی، زندگی جوجه های جوان کاملاً به تدابیر مدیریتی که در گله به کار می گیرید وابسته است. هدف دوره ابتدایی پرورش ) 4 هفته اول(، ایجاد شرایط محیطی مناسب برای جوجه ها است. توجه دقیق پرورش دهنده به تمام جزئیاتی که در رابطه با مدیریت پرورش توصیه شده، در نیل به این هدف الزامی است.

 

برای دریافت فایل مطلب لطفا کلیک کنید.

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
348655