چاپ
دسته: عمومی
بازدید: 3779

همیشه وقتی شما یک نظام مدیریتی را پیاده سازی میکنید باید لوازم وزیر ساخت آنرا نیز فراهم کنید لوازم و زیر ساخت ها
در این نظام را می توان به چند دسته زیر تقسیم کرد:
-1 سخت افزار 2-نرم افزار 3- سازمان افزار
هر کدام از این بخشها تعاریفی دارد که باید آنها را توضیح وشرح داد البته تعریفی که من از سه موضوع بالا در این جا برای
شما ارایه میکنم شاید در جایی دیگر معنایی متفاوت داشته باشد
سخت افزار : سخت افزار به مجموعه تجهیزات ، لوازم، ساختمان و... می باشد که کمتر قابل تغییر است
نرم افزار : نرم افزار به نیرو ها و تجهیزات نرم افزاری گویند
سازمان افزار : به امکانات مدیریتی که بر اساس آن سازمان مدیرت های خودرا بنا می گذارد.
این موارد که مطرح گردید یکی از نکات بسیار پایه ای می باشد که در هر سازمانی وجود دارد و اگر آن وجود نداشته باشد
مطمئنا دچار ضعف خواهد بود.

برای مطالعه و دانلود کتاب فوق لطفا روی عکس کلیک کنید .